عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

قلمرو پژوهش

اززمینه های مهمی که درهرتحقیق مورد بحث قرار میگیرد روشن بودن محدوده دقیق پژوهش می باشد. یک پژوهش علمی بایستی دارای حدود مشخص باشد.ازطرف دیگر به لحاظ جلوگیری از اتلاف زمان ،نیروی انسانی ،وهزینه های مرتبط مشخص شده محدوده دقیق پژوهش ضروری به نظر می رسد.

1-9-1) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پایان نامه علم مدیریت ،مدیریت بازرگانی ،حوزه ترفیع می باشد که باتوجه به گستردگی وپیچیدگی موضوع پژوهش وهمچنین به مقصود بهره گیری بیشترازمنابع وبررسی دقیقتر،موضوع محدود به شناسایی ، مطالعه ورتبه بندی عوامل موثربراعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی می باشد.

1-9-2  )قلمرو زمانی :برای گردآوری داده ها در ارتباط با متغیرهای پژوهش از داده های آماری که از طریق نظرسنجی توسط پرسشنامه که درنیمه اول سال 1392 جمع آوری شده می باشد.

1-9-3 ) قلمرو مکانی: باتوجه به بانکهای مختلفی که خدمات بانکی راارائه می دهند بانک ملت  گیلان باتوجه به سابقه دیرینه درکشوربرای این موضوع انتخاب گردید.موضوع پژوهش غیر از اولویت های پژوهشی بانک ملت می باشد از طرفی بانک ملت تنها بانکی می باشد که کارایی شعبات خودرابر اساس کارت امتیازی متوازن وبرنامه عملیاتی طراحی شده می سنجد ویکی اط شاخصهای برنامه عملیاتی بانک ملت تعداد مشتریان فعال بانکداری اینترنتی می باشد واین مطلب بهانه ای برای پژوهش موضوع در بانک ملت  گردید.

1-9-4) قلمرو جامعه اماری ما مشتریانی می باشد که دربانک ملت حساب دارند واز خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت بهره گیری می نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد