عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

3 تعریف اعتماد :

اعتماد در قلب تمام روابط می باشد (مورگان[1] وهانت[2] ،1994) تعاریف زیادی از اعتماد در رشته های علمی گوناگون ارائه گردیده می باشد به طوری که روانشناسان اعتماد رابه عنوان یک صفت شخصی ،جامعه شناسان به عنوان یک ساخت اجتماعی واقتصاد دانان اعتماد را به عنوان یک مکا نیزم انتخاب های اقتصادی تعریف می کنند(مک نایت[3] ،2002)

در قلمرو روانشناسی اجتماعی ،روسو وهمکاران (1998 ،ص394) اعتمادرا به عنوان “ادراکاتی در مورد ویژگی های دیگران و یک تمایل مربوط شده به آسیب پذیری دیگران “را اظهار می کنند.

دراین مفهوم ،مصرف کنندگان ممکن می باشد از تجارت الکترونیک بهره گیری نکنندچراکه آنها فاقد اعتماد در کسب وکار اینترنتی هستند (گرووال وهمکاران ،2004)

بااعتماد بیشتر ،مردم می توانند عدم قطعیت خودرا در مورد انگیزه ها ،نیات و اقدامات آینده نگر که به دیگران بستگی دارد را حل نمایند (کرامر ،1999) وهمچنین می توانند در پول ومیزان کوشش صرفه جویی نمایند زیرا که اعتماد باعث می گردد سطح نظارت و به تبع آن هزینه ها وتلاش های نظارت کم گردد (فورتین[4] وهمکاران ،2002) به این ترتیب عدم اعتماد در معاملات اینترنتی وب سایت فروشندگان نشان دهنده یک مانع مهم برای نفوذ در بازار از این کانال می باشد.

تحقیقات دیگری نشان می دهد که اعتماد تاثیری مهم و حساس بر تمایل کاربران به شرکت در مبادلات اینترنتی از پول و اطلاعات حساس شخصی دارد. (فریدمن[5] وهمکاران ،2000).

در مطالعات متعددی سازه اعتماد به مدلهای پذیرش فناوری اضافه شده و ارتباط ی آن با قصد بهره گیری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.  مییر و دیگران ( 1995 ) در مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی با بهره گیری  از مدلهای پذیرش دریافتند که اعتماد با قصد بهره گیری از سیستم بانکداری اینترنتی ارتباط ی معنادار دارد و اضافه شدن سازه اعتماد به سازه های موجود در مدلهای  پذیرش فناوری، موجب افزایش تبیین قصد رفتاری شده می باشد. افزایش تبیین قصد رفتاری در نتیجه ی وارد کردن سازه ی اعتماد به مدلهای پذیرش فناوری در تحقیقات مربوط به تجارت الکترونیک نیز تأیید شده می باشد .

8-morgan

9-Hant

10-McNaught

1-fortin

2-fridman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد