رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

مفاهیم اعتماد در سازمان

در سالهای اخیر، بهره گیری از مفهوم اعتماد، افزایش قابل ملاحظه ای در ادبیات مدیریت داشته می باشد. در اکثر تعاریف اعتماد، به یک کارکرد کلیدی تصریح میشود که عبارت می باشد ازمدیریت ریسک و عدم اطمینان و آسیب پذیری که در تبادلات هست.

در واقع اعتماد،شکل متفاوتی از اطمینان یک نوع ارتباط می باشد زیرا قضاوتهای مبتنی براعتماد در سطحی از عدم اطمینان نسبت به انگیزشهای دیگران به وجود میآیند کاستالدو[1] (2007) هفتاد ودو تعریف انجام شده از سال1960میلادی را گردآوری نموده می باشد که بیشتر صاحب نظران براین باورند که اعتماد در برگیرنده انتظارات مثبت در خصوص رفتارهای دیگران می باشد که البته بااقدامات دیگران نیز ممکن می باشد مورد آسیب قرار گرفته وبه آن خدشه وارد گردد.

 

تعریفی از اعتماد که از عمومیت وپذیرش بیشتری برخوردار می باشد توسط «مایر[2]» وهمکارانش (1995میلادی) ارائه شده می باشد که عبارت می باشد از :

“اندازه آسیب پذیری تمایلات واشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل (باتوجه به انتظاری که از عملکرد طرف مقابل در انجام رفتاری خاص دارد ،که برای اعتمادکننده دارای اهمیت می باشد)بدون در نظر گرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل اعتماد گفته می گردد .”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«انتظارات» نوعا به باور در توانایی ،خیرخواهی وصداقت اعتمادشونده در انجام تعهداتی که به اعتمادکننده دارد ،تصریح دارد. «اهمیت تمایلاتی که آسیب پذیراست»نیز بیانگر این موضوع می باشد که اعتماد با اعمال ریسک مرتبط می باشد به گونه ای که اشتیاق به طرف مقابل را پایین آورد.

اگر اقدامات با اطمینان کامل وبدون ریسک همراه باشد ،نیازی به اعتماد نخواهد بود.اعتماد زمانی مورد نیاز می باشد که بین عوامل ،ارتباط متقابل وجودداشته باشد،بطوری که منافع یک طرف بدون اعتماد و اتکا به طرف مقابل قابل تحقق نباشد.(jagd,z15,p.260)

6-kastaldo

7-mayer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد