عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

مقدمه

امروزه دراکثر کشورها بانکداری الکترونیک جایگاه ویژه ای یافته می باشد وهرروزه به تعداد کسانی که عملیات بانکی ،مالی وحتی خرید وفروش خودرا به صورت الکترونیکی انجام می دهند افزوده می گردد.یکی از واضحترین موارد کاربردی این پژوهش آن می باشد که بانکها وموسسات مالی به درک تازه ای از بعضی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی برسندتا با ایجاد تقویت ویژگیها ،تمایل به بهره گیری از بانکداری اینترنتی رادر مشتریان به جای بهره گیری از روش سنتی افزایش دهند.درواقع بانکها با سرمایه گذاری زیادی که در بخش الکترونیک وبانکداری اینترنتی انجام داده اند به دنبال تمایل مشتریان به بهره گیری از این خدمات وکسب بازدهی وسود آوری از طریق ارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان هستند. وظهور بازار های الکترونیک وسایر انواع اجتماعات اینترنتی شبکه ای ،قواعد تجارت رااز جنبه های مختلفی تحت تاثیر قرار داده می باشد.بازار های اینترنتی از طریق جمع کردن گروه عظیمی از مشتریان خدمات بانکی والکترونیکی ومصرف کنندگان ودرنتیجه آن، کاهش هزینه های مبادلات وجستجو ،بهره وری وکارایی برای موسسات به ارمغان آورده اند اما درعمل هیچ یک از این مزایا بدست نخواهد آمد مگر اینکه مدیران راههای اثر بخش برای ایجاد اعتماد درفضای بانکداری اینترنتی ومیان اعضا بازارهای الکترونیک بیابند..ما دراین پژوهش به دنبال مطالعه عوامل ایجاد اعتماد مشتریان هستیم.

 

2-1)مفاهیم اعتماد در سازمان

در سالهای اخیر، بهره گیری از مفهوم اعتماد، افزایش قابل ملاحظه ای در ادبیات مدیریت داشته می باشد. در اکثر تعاریف اعتماد، به یک کارکرد کلیدی تصریح میشود که عبارت می باشد ازمدیریت ریسک و عدم اطمینان و آسیب پذیری که در تبادلات هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع اعتماد،شکل متفاوتی از اطمینان یک نوع ارتباط می باشد زیرا قضاوتهای مبتنی براعتماد در سطحی از عدم اطمینان نسبت به انگیزشهای دیگران به وجود میآیند کاستالدو[1] (2007) هفتاد ودو تعریف انجام شده از سال1960میلادی را گردآوری نموده می باشد که بیشتر صاحب نظران براین باورند که اعتماد در برگیرنده انتظارات مثبت در خصوص رفتارهای دیگران می باشد که البته بااقدامات دیگران نیز ممکن می باشد مورد آسیب قرار گرفته وبه آن خدشه وارد گردد.

6-kastaldo

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد