رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش ها ونقش آنها در اعتماد

1-تعریف ارزش :

ارزش ها عبارتنداز اصول ویا استانداردهای کلی که بطور ذاتی ،به نتایج مطلوبی توجه می کنند.مانند وفاداری ،خوبی ،عاقبت اندیشی،اعتبار،درستکاری،مسولیت،انسجام،شایستگی،توافق،گشاده رویی،کمک رسانی.

2- سیستم ارزش:

انسانها ارزشها را بر اساس سیستم ارزشی خود و، به گونه نسبی، به نام اصول راهنما می پذیرند. پس،سیستم ارزشی هرفرد ،راهنمای رفتار وتفسیر اونسبت به تجارب می باشد واین راهنمایی باارائه معیارهای حساسی می باشد که به فرد کمک می کند تا رفتارهای و وقایع محیط اطراف خودرا ارزیابی وآنهارا حس کند . سیستم ارزشی مشخص می کند که چه نوع رفتاری ،واقعه ای ،وضعیتی یاافرادی مطلوب ونا مطلوب هستند.

2-1-8 چگونگی تاثیر ارزشها بر اعتماد

محققین نشان داده اند که ارزش ها ویاایده آل های افراد ،یعنی ارزش های درونی شده انها زمینه تجربه اعتماد قرار می گیرند واستانداردی برای برخورد با امور اتی هستند.مثلا کسی که سیستم ارزشی او بیشتربر وفاداری ودرستکاری تاکید دارد ،درروابط خود بادیگران می کوشدکه به وفاداری ودرستکاری دست یابد.ارزش ها در تجارب عمومی اعتماد تأثیر دارند وحتی می توانند اعتمادی را بیافرینند که درشرایط وروابط خاص انتظار می رود.

این اظهارات قسمت عمده ای از ادبیات اعتمادرا شامل می گردد.مثلا» باربر» اظهار می کند که اعتماد به حفظ ونگهداری ارزش های مشترکی که منتهی به آن شده اند کمک می کند.همین گونه ارزش های مشترک به ایجادروابط مشخص از راه اعتماد کمک می کنند. مثال های دیگر شامل تحقیقات روت می باشد .به نظر اوافرادی که قابل اعتماد وصادق هستند،دیگران را هم افرادی معتمد ویا صادق ارزیابی می کنند.گاه عوامل ثابتی در اعتماد مطرح می گردد ،یعنی اعتماد بر پایه تمایل ومرتبط با خصوصیات ثابتی از افراد می باشد.

( Gareth & Jones, 1998:   532)

 

2-2)مفاهیم بانکداری

2-2-1)تعریف بانک:

بانک هاموسساتی هستند که از محل سپرده های مردم میتوانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی واشخاص قرار دهند.در حال حاضر عموماً واژهبانکبه موسسه ای گفته می گردد کهمجوزبانکداریداشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد