رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

ثبات داشتن:

مردم طالب پیش بینی پذیری اند . عدم اعتماد ازان ناشی می گردد که ندانیم انتظار چه چیزی راداریم . وقتی هدف اصلی خود را دانستید از خود چنان ثباتی خواهید  داد که اعتماد به بار خواهد اورد.

5-وفای به عهد :

لازمه اعتماد ان می باشد که مردم باور داشته باشند که شما قابل اتکا هستید .از این رو لازم  می باشد که به تعهدات و گفته های خود وفا کنید.به قولی که داده میشود بایستی اقدام گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-رازداری:

ما به افرادی که محتاط هستند اعتمادداریم و می توانیم به انها اتکا کنیم .پس اگر افراد با گفتن رازی خودرا اسیب پدیر سازند بایستی مطمئن باشند که شما ان را با دیگران درمیان نمی گذارند ویا به این این راز خیانت نمی کنید.اگر مردم شما را آدمی بدانند که راز های محرمانه آنهارا فاش می کنید ویا نمی توان به شما تکیه نمود در آن حال ،شما را قابل اعتماد نخواهند دانست.

 

7-ابرازشایستگی:

باابزارشایستگی فنی وتوانایی حرفه ای تحسین واحترام دیگران را بر انگیزید .به ایجادارتباط ،مذاکره ودیگر مهارت های میان افراد و آشکارساختن آنهاتوجه خاص مبذول دارید.(Robbins, 2003:148)

 

 

 

2-1-6 ارزشهای  سازمانی بانک ملت

عوامل اعتماد دراین پژوهش براساس ارزشهای سازمانی بانک ملت اظهار شده می باشد.(پژوهش مضمون استراتژیک هویت جدید بانک ملت،1387)

این ارزشها شامل موارد زیر می باشد:

1-ارزش شماره 1:کوشش جمعی

2-ارزش شماره 2:خدمت مشتاقانه

3-ارزش شماره 3:نوآوری

4-ارزش شماره 4:  ارزش آفرینی

5-ارزش شماره 5:سرآمدی

6-ارزش شماره 6:تعهد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد